BHC - Bangkok Hair Clinic

Bangkok Hair Clinic

Video Production

Play Video

Video Presentation ที่อธิบายขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการปลูกผมถาวรกับทาง Bangkok Hair Clinic

Detail

โปรเจคนี้เป็นวิดิโอที่ต้องการนำเสนอขั้นตอนของการเข้าใช้บริการและรายละเอียดต่างๆของผู้ที่ต้องการใช้บริการปลูกผมของทาง Bangkok Hair Clinic ทางทีม JaLearn ก็ได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายทำบรรยากาศและขั้นตอนการปลูกผมของจริง ความยากของงานชิ้นนี้ก็คือบางขั้นตอนไม่สามารถที่จะขอเก็บฟุตเทจใหม่ได้ เพราะเป็นการรักษาจริงๆ ซึ่งต้องใช้ความสามารถและสมาธิอย่างมากในการเก็บฟุตเทจและขั้นตอนในการนำมาตัดต่อ ทางทีมต้องสร้างสรรค์ให้ตัวคลิปนั้นออกมาน่าสนใจ จนในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นผลงาน Final ชิ้นนี้

Scroll to Top