Thammasart University

Thammasat University

การทำคลิปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการถ่ายทำคือ เรื่องราวที่ผู้ส่งสารต้องการนำเสนอ ต้องถ่ายภาพเล่าเรื่อง ให้มีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ในส่วนของการถ่ายยังต้องใช้เทคนิคในการถ่ายเพื่อให้ ได้ภาพออกมาอย่างน่าสนใจ และในส่วนของ Post - Production นั้นทีมเราก็เลือกการเสริมความน่า สนใจของวิดีโอด้วยการเล่าเรื่องและเทคนิค Motion Graphic เพื่อเสริมให้คลิปไม่น่าเบื่อและมีความเป็นเอกลักษณ์

-Ads -Production -Post - Production (Edit / Production)

Testsimonial

Play Video

Testsimonial

การทำคลิปสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการถ่ายทำคือ เรื่องราวที่ผู้ส่งสารต้องการนำเสนอ ต้องถ่ายภาพเล่าเรื่อง ให้มีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ในส่วนของการถ่ายยังต้องใช้เทคนิคในการถ่ายเพื่อให้ ได้ภาพออกมาอย่างน่าสนใจ และในส่วนของ Post - Production นั้นทีมเราก็เลือกการเสริมความน่า สนใจของวิดีโอด้วยการเล่าเรื่องและเทคนิค Motion Graphic เพื่อเสริมให้คลิปไม่น่าเบื่อและมีความเป็นเอกลักษณ์

Ads : กีฬา

การถ่ายทำ Ads เพื่อโปรโมตกิจกรรมชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น จะต้องนำเสนอเรื่องราวผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพ มุมกล้องที่ถ่ายต้องรู้ว่าจะนำเสนออะไร กีฬาที่อยู่ในคลิปนั้นมีความหลากหลายมาก จึงต้องนำเสนอแต่ละกีฬาออกมาให้มีสไตล์ มีจุดเด่นเป็นของตัวเอง และส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการตัดต่อ การตัดต่อนั้นจะต้องร้อยเรียง เรื่องราวให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด

Play Video

การถ่ายทำ Ads เพื่อโปรโมตกิจกรรมชมรมกีฬาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น จะต้องนำเสนอเรื่องราวผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพ มุมกล้องที่ถ่ายต้องรู้ว่าจะนำเสนออะไร กีฬาที่อยู่ในคลิปนั้นมีความหลากหลายมาก จึงต้องนำเสนอแต่ละกีฬาออกมาให้มีสไตล์ มีจุดเด่นเป็นของตัวเอง และส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการตัดต่อ การตัดต่อนั้นจะต้องร้อยเรียง เรื่องราวให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด

Scroll to Top